Regulamin Konkursu – Teraz Rock marzec 2009

/ 4 marca, 2009
 1. Niniejszy regulamin konkursu określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Orange Media S.C , z siedzibą w Warszawie , ul. Cedrowa 34, 04-533 Warszawa,działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Warszawa Wawer pod nr 197616, 85290, 85289, regon 016137844, reprezentowaną przez Leszka Jastrzębskiego, zwaną dalej „Wydawnictwem”
 
 1. Wzięcie przez użytkownika udziału w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 
 
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 marca i trwa do 31 marca 2009 roku.
 
 1. Uczestnikiem konkursu organizowanego przez Wydawnictwo może być każda osoba fizyczna mająca ukończone lat trzynaście, zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Wydawnictwo oraz członków ich rodzin.
 
 
 1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, wyrażoną najpóźniej w chwili odbioru nagrody.
 
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawidłowych danych osobowych.
 
 1. Podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkanie i telefonu kontaktowego) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania użytkownikowi nagrody w przypadku wygranej w konkursie.
 
 1. Konkurs polega na przysłaniu do wydawnictwa recenzji dowolnie wybranej płyty. Ilość znaków w recenzji nie może być większa niż 100. Recenzje wysyłane są drogą elektroniczną na adres: konkurs@terazrock.pl
 
 1. Lista nagród stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
 
 1. Do otrzymania nagrody głównej z konkursu uprawniona jest osoba, której recenzja okaże się – zdaniem redakcyjnego jury – najlepsza. Jury składa się z 3 osób. Skład jury określa załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
 
 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi: 5 kwietnia 2009.
 
 1. Lista osób nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej magazynu Teraz Rock: www.terazrock.pl po rozstrzygnięciu konkursu
 
 1. O wygranej w konkursie uczestnik zostanie zawiadomiony telefonicznie lub drogą mailem.
 
 
 1. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą poleconą na koszt Wydawnictwa lub odebrane osobiście w siedzibie Wydawnictwa w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 
 1. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 
 
 1. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Wydawnictwo Orange Media S.C. w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez firmę działalności zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osób niepełnoletnich, bez uprzedniej zgody przedstawicieli ustawowych takich osób, nie będą przetwarzane w celach innych niż służących umożliwieniu takim osobom uczestnictwa w konkursach i ewentualnemu powiadomieniu o wygranej.
 
 1. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Wydawnictwa (ul. Cedrowa 34, 04-533 Warszawa).
 
 1. Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest, w przypadku otrzymania nagrody, ze zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika na stronach magazynu Teraz Rock oraz na stronie internetowej www.terazrock.pl
 
 1. W przypadkach określonych w art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r, Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), wydanie zwycięzcy nagrody jest uzależnione od uprzedniego uiszczenia Wydawnictwu, jako płatnikowi, zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody.
 
 1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione poprzez udział w konkursie.
 
 1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie internetowej magazynu Teraz Rock.
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Lista nagród w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Orange Media S.C.
 
 1. Telefon Nokia 5800 XpressMusic oraz nagroda pieniężna w wysokości 167 zł.
 2. Roczna prenumerata miesięcznika „Teraz Rock”.
 3. Półroczna prenumerata miesięcznika „Teraz Rock”.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
Skład jury:
 1. Leszek Jastrzębski – Dyrektor Zarządzający, współwłaściciel Wydawnictwa
 2. Małgorzata Jastrzębska – współwłaścicielka Wydawnictwa
 3. Urszula Krysiak – Dyrektor biura reklamy
 
 
 

REDAKCJA

KOMENTARZE

Przeczytaj także