TSA: Andrzej Nowak w tajemnicy przed pozostałymi członkami wystąpił do Urzędu Patentowego

/ 24 czerwca, 2019

Zespół TSA Michalski Niekrasz Kapłon opublikował w sieci oświadczenie, w którym odnosi do głoszonej przez Andrzeja Nowaka informacji na temat wyłączności praw do nazwy TSA.

Szczegóły konfliktu na łonie TSA

W oświadczeniu możemy przeczytać:

Oficjalnie dementujemy głoszoną przez Andrzeja Nowaka informację, jakoby Andrzej był wyłącznym właścicielem nazwy i logo TSA, oraz posiadał na dowód tego stosowny, mający moc prawną, urzędowy patent.

Potwierdzamy, że Andrzej Nowak, w 2012 roku, w tajemnicy przed pozostałymi członkami zespołu TSA wystąpił do Urzędu Patentowego w Warszawie o przyznanie takiego prawa, zatajając jednocześnie fakt istnienia Sądowej Ugody z 2000 roku.

Potwierdzamy też, że taki patent w roku 2014 Andrzej otrzymał.

Ponadto potwierdzamy, że pozostali członkowie zespołu TSA, przestrzegający wcześniejszych, wzajemnych ustaleń dowiedzieli się o tym fakcie dopiero w sierpniu 2018 r.

Informujemy, że 13 lutego 2019 r. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego w Warszawie po rozpoznaniu wniosku Marka Kapłona i Janusza Niekrasza (z dnia 2018.09.19; Sygnatura Akt Sp.198.2018) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy TSA o numerze R.263140 udzielonego na rzecz Andrzeja Nowaka orzekło:

UNIEWAŻNIĆ PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY TSA O NUMERZE R.263140.

W uzasadnieniu orzeczenia Kolegium Orzekające stwierdziło między innymi.:

"W niniejszej sprawie wnioskodawcy (Marek Kapłon i Janusz Niekrasz) załączyli (…) treść ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Opolu (…) z dnia 25 października 2000 r.(…)

Jak wynika z powyższego dowodu prawo do nazwy TSA przysługuje pięciu osobom, które były członkami grupy muzycznej o tej samej nazwie (…)

Jako że stroną ugody był także uprawniony (Andrzej Nowak), oczywiste jest, że znał jej treść i akceptował postanowienia i oświadczenie w niej zawarte (…)

Wyżej wymienione okoliczności wskazują ponadto, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, między stronami niniejszego postępowania istniał szczególny stosunek zaufania (…)

W tym stanie rzeczy należało uznać, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego istniała negatywna materialnoprawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na zachowaniu uprawnionego (Andrzeja Nowaka) w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i będącego wynikiem działania w złej wierze."

Ocenę etyczno-moralną całego zdarzenia pozostawiamy Państwu.

Marek Kapłon i Janusz Niekrasz

Wcześniej w oświadczeniu dla magazynu „Gitarzysta” Andrzej Nowak powiedział:

To niemożliwe, żebym opuścił zespół, którego jestem założycielem, liderem, oraz właścicielem wszelkich praw.

%%REKLAMA%%

Projekt TSA Michalski Niekrasz Kapłon ma być równoległym przedsięwzięciem muzycznym mającym na celu kontynuację muzycznych tradycji zespołu TSA oraz tworzenie nowego repertuaru.

rf

KOMENTARZE

Przeczytaj także